Ano Baya Talaga?

Musings of the Midnight Writer | Business, Culture, Arts, and Events Portal - Bicol Literature

Ano Baya Talaga?

pila kaining makilimos poon kan ako magka-isip
sa luwas kan samong harong pirmi na nasisi’rip
nagkamang pa sana kaito, dai pa nakakalakaw
…daing patod kada byernes sakong pigtatanaw

lumbod na isip nagbungkaras ining hapot: t’daw
makahirakon hilingon, baang gabat para isipon
pero sa kahaluyan sa iba pang kasibutan nalingaw
ordinaryo na ni, nagin garo maogmang pagtiripon

naghaloy, nag-adal, bigla nag-aru’al, actibista daa
pero yaon giraray, dai nagli’pot, logod naglaba pa
ining makilimos byernes sa pwerta, yaon pa an pila
kun sain nagpoon su gamot magharanap daw kita

napamurongtan, nabirikan ining gobyernong korupto
taas kamo-o sabay kaining grupo, tundag: sa presinto!
pagpara-hara-hapihap laom kan rehas, sa sadiri nahirak
igwang nagliwanag, ining dalan palan grabe, lubak-lubak!

iyo baga ini totoong dalan sa gamot kaining kasakitan?
mga nagpalimos, panahon pa kan biblia, yaon, dakul man
tibaad bako man ining gobyerno demokrasya an hinalian?
tibaad an lyabe yaon sa mga tawong kani nagpadalagan

dating mayaman, nagkandidato, sa eleksyon nanggana
kadakul nakatuhkaw ginamit an pwesto yuminaman sana
maski arin man herederong yaman o hina’basan pareho
sumada: dai ninda aram obligasyon kan igwang sentimo

yaon sa libro nabasa ‘responsibilities of wealth’ kun sain
lingaw na. paminsan-minsan maginvest man daing kabain
magtao ki serbisyong puro. Profit with honor, SMC ni Soriano
ano daw kun ngonian kun eu pa man palakad ni Cojuangco.

kun siring gamot kaning pagpalimos, pag-tios, dai makukua
an nasa pwesto, bakong man gabos gahaman sa kwarta
kudi sa may kaya, hina’bun o pigamana, pareho man sinda
igwang responsibilidad na an pagtios tabangan mapara na

Hain daw sinda, ining iri-igwahon, mayamanon, may kaya
udok sa boot, boluntaryong ma-heras, saindang ganansya
tinambakan ki grasya na kan sa ITAAS sinda pinasubli sana
pirang pang Manny Pacquiao kaipuhan an Pinas magkaigwa?


Hali ki Ben Bobis (15 Nov 2010)

Read more: Musings of the Midnight Writer: Ano Baya Talaga?
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

Leave a Reply